یکی ار محصولات ارایه شده توسط این واحد صنفی شیر فشارشکن آب  می باشد.