یکی ار محصولات ارایه شده توسط این واحد صنفی شیر برقی گازوییلی می باشد.